41-45 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45 off 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,43 cm
Alq - Padang
Handling: Agus Koi - Blitar

Kohaku,45 cm
GHM - Jakarta
Handling: Gading Koi Centre - Jakarta

Kohaku,45 cm
GHM - Jakarta
Handling: Gading Koi Centre - Jakarta

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,45 cm
Fajar Surya - Surabaya
Handling: Surya Koi Farm - Surabaya

Taisho Sanshoku,44 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

Taisho Sanshoku,45 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,44 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Showa Sanshoku,44 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

Showa Sanshoku,44 cm
Redy setiawan - Jakarta
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,45 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi - Solo

Shiro Utsuri,45 cm
Fajar Surya - Surabaya
Handling: Surya Koi Farm - Surabaya

Shiro Utsuri,45 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,43 cm
Tyo Koi - Tulungagung
Handling: Putra Aigoromo - Tulungagung

Koromo,43 cm 
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar
 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,45 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Syahrul - Kediri

   

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,45 cm
Fajar Surya - Surabaya
Handling: Surya Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,45 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,45 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,43 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi - Solo

   

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,43 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

   

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,42 cm
Syafii - Blitar
Handling: Abd Rozak - Blitar

Hi Ki Utsurimono,45 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

Hi Ki Utsurimono,44 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,45 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Mujimono,45 cm
Fajar Surya - Surabaya
Handling: Surya Koi Farm - Surabaya

Hikari Mujimono,42 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi - Solo

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,43 cm
Sanzzy Koi KKIG - Garut
Handling: Isane Koi - Blitar

Tancho,45 cm
Sanzzy Koi KKIG - Garut
Handling: Alimubin - Garut

Tancho,41 cm
Ali Fauri - Blitar
Handling: Kedoindokoi Farm - Blitar

36-40 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40 off 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,37 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Kohaku,39 cm
Sandy Yahya - Blitar
Handling: Sandy Yahya - Blitar

Kohaku,40 cm
Rudy LAIJ - Surabaya
Handling: Pras - Surabaya

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,40 cm
Muljadi - Tulungagung
Handling: Koi King - Blitar

Taisho Sanshoku,39 cm
Verrell - Ciamis
Handling: Ciamis Koi Centre - Ciamis

Taisho Sanshoku,39 cm
Jodi - Blitar
Handling: JPP Koi - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,38 cm
Joko Clover - Tulungagung
Handling: Koimass - Blitar

Showa Sanshoku,38 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Showa Sanshoku,39 cm
Hinata Koi - Blitar
Handling: Beringin Koi - Blitar

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,36 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Shiro Utsuri,37 cm
Umar. - Pontianak
Handling: Yudi - Blitar

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,40 cm
Muljadi - Tulungagung
Handling: King Koi - Blitar

Koromo,37 cm
The Nick - Blitar
Handling: Anam - Blitar

Koromo,37 cm
Sugeng Widiyanto - Blitar
Handling: Ngumaker - Blitar

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,37 cm
Asnawi Koi - Blitar
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Kinginrin A,40 cm
Rifqi Saiqul - Blitar
Handling: Gilang - Blitar

Kinginrin A,39 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,40 cm
Fajar Surya - Surabaya
Handling: Surya Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,38 cm
Fajar Surya - Surabaya
Handling: Surya Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,40 cm
Vina Kanigoi Farm - Blitar
Handling: Tobel Koi - Blitar

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,38 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi - Solo

Kawarimono,40 cm
Usman Hadi - Blitar
Handling: Sumber Lestari Koi - Blitar

Kawarimono,40 cm
Syafii - Blitar
Handling: Abd Rozak - Blitar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,39 cm
Khanza Alhumaira - Blitar
Handling: Galehleo - Blitar

Doitsu,40 cm
The Nick - Blitar
Handling: Anam - Blitar

Doitsu,40 cm
Oma Koi - Malang
Handling: Oma Koi - Malang

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,39 cm
P Suri Tirtamulya - Blitar
Handling: Tirtamulya - Blitar

Hi Ki Utsurimono,38 cm
Syaifudin - Blitar
Handling: Narahma Koi - Blitar

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,39 cm
Herry dan Sity - Medan
Handling: FA SF - Tulungagung

Kinginrin B,38 cm
Santosa San - Surabaya
Handling: L Koi San - Surabaya

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,39 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi - Solo

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,38 cm
Sidoarjo Koi Centre - Sidoarjo
Handling: Sidoarjo Koi Centre - Sidoarjo

Tancho,40 cm
GHM - Jakarta
Handling: Gading Koi Centre - Jakarta

Tancho,38 cm
Muljadi - Tulungagung
Handling: King Koi - Blitar

26-30 cm

15 on 20-on 25-on 30 off 35 on 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,30 cm
Rifqi Saiqul - Blitar
Handling: Gilang - Blitar

Kohaku,28 cm
Saikhu - Blitar
Handling: Aksa Koi - Blitar

Kohaku,30 cm
Andik Nikijaya Koi - Blitar
Handling: Bege Ninakoi - Blitar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,30 cm
Mahayu Koi - Blitar
Handling: Misbachudin - Blitar

Taisho Sanshoku,30 cm
Andre Anggunadi Putra - Surabaya
Handling: L Koi San - Surabaya

Taisho Sanshoku,29 cm
Muljadi - Tulungagung
Handling: King Koi - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,30 cm
King Koi - Blitar
Handling: King Koi - Blitar

Showa Sanshoku,30 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Showa Sanshoku,30 cm
Kimikha - Tulungagung
Handling: TAKC - Tulungagung

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,27 cm
Nif Koi - Blitar
Handling: Hery Koi - Blitar

Shiro Utsuri,29 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

Shiro Utsuri,30 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,30 cm
Ferdi FB - Tangerang
Handling: King Koi - Tangerang

Koromo,28 cm
Bali Negara Koi - Bali
Handling: Dian Kois - Blitar

Koromo,27 cm
Dani Hendra Diningrat - Ciamis
Handling: Jhesen - Tulungagung

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,30 cm
Naki Koi - Malang
Handling: Naki Koi - Malang

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,30 cm
Rumah Koi Palembang - Palembang
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Kinginrin A,27 cm
II Aquarium - Balikpapan
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

Kinginrin A,28 cm
Heri Wahyudi - Tuban
Handling: Hanura Koi - Tulungagung

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,30 cm
Joko Clover - Tulungagung
Handling: Koimass - Blitar

Hikari Moyomono,28 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,30 cm
Kristian - Surabaya
Handling: Basudev - Surabaya

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,30 cm
Sobib - Blitar
Handling: Sobib - Blitar

Kawarimono,27 cm
Gendeng Koi Farm - Blitar
Handling: Erik Koi Farm - Blitar

Kawarimono,29 cm
Oma Koi - Malang
Handling: Oma Koi - Malang

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,27 cm
Ferdi FB - Tangerang
Handling: SKF - Blitar

Doitsu,30 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

Doitsu,30 cm
Arif Koi - Blitar
Handling: Lan Koi - Sumatera Barat

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,30 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hi Ki Utsurimono,26 cm
Sugeng Widiyanto - Blitar
Handling: Ngumaker - Blitar

Hi Ki Utsurimono,29 cm
Nif Koi - Blitar
Handling: Hery Koi - Blitar

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,28 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Bekko,30 cm
Chusha RHE - Tangerang
Handling: Naki Koi - Malang

Bekko,27 cm
Dani Hendra Diningrat - Ciamis
Handling: Jhesen - Tulungagung

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,30 cm
Shahrul - Blitar
Handling: Shahrul Koi - Blitar

   

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,30 cm
Asnawi Koi - Blitar
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,27 cm
Pirman - Bandung
Handling: SKF - Blitar

Kinginrin B,27 cm
Vina Kanigoi Farm - Blitar
Handling: Tobel Koi - Blitar

Kinginrin B,30 cm
Oky Risano - Sidoarjo
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,30 cm
Verrell - Ciamis
Handling: Ciamis Koi Centre - Ciamis

Tancho,28 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Syahrul - Kediri

Tancho,29 cm
Tasikigoi - Tasikmalaya
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

31-35 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35 off 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,33 cm
II Aquarium - Balikpapan
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

Kohaku,35 cm
Moha Koi - Blitar
Handling: Moha Koi - Blitar

Kohaku,31 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,33 cm
Asnawi Koi - Blitar
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Taisho Sanshoku,35 cm
Verrell - Ciamis
Handling: Ciamis Koi Centre - Ciamis

Taisho Sanshoku,35 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,35 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Showa Sanshoku,35 cm
Asnawi Koi - Blitar
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Showa Sanshoku,34 cm
Imam Safii - Jakarta
Handling: SKF - Blitar

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,33 cm
Tasikigoi - Tasikmalaya
Handling: Isane Koi - Blitar

Shiro Utsuri,32 cm
Yogi - Tangerang
Handling: SKF - Blitar

Shiro Utsuri,35 cm
Umar. - Pontianak
Handling: Yudi - Blitar

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,32 cm
Yusron - Blitar
Handling: MH Koi - Blitar

Koromo,32 cm
Maestro - Blitar
Handling: Maestro - Blitar

Koromo,35 cm
Kanigoi Farm - Blitar
Handling: Tobel Koi - Blitar

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,31 cm
Agus Koi - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

Goshiki,35 cm
Sudarsono - Blitar
Handling: Sonkoi - Blitar

Goshiki,35 cm
Rumah Koi Palembang - Palembang
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,34 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Kinginrin A,34 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi - Solo

Kinginrin A,34 cm
Agus Koi - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,31 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,34 cm
Abah Anom - Sukabumi
Handling: Abah Anom - Sukabumi

Hikari Moyomono,35 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Plat AG - Kediri

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,34 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC BFC - Blitar

Kawarimono,35 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Kawarimono,31 cm
Shahrul - Blitar
Handling: Shahrul Koi - Blitar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,34 cm
Verrell - Ciamis
Handling: Ciamis Koi Centre - Ciamis

Doitsu,35 cm
Sandy Yahya - Blitar
Handling: Sandy Yahya - Blitar

Doitsu,32 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,34 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Hi Ki Utsurimono,35 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hi Ki Utsurimono,31 cm
Hoshi Koi - Blitar
Handling: JP Koi - Blitar

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,32 cm
Satria Koi - Tulungagung
Handling: Bang Ardi - Tulungagung

Shusui,32 cm
Syafii - Blitar
Handling: Abd Rozak - Blitar

Shusui,33 cm
Naki Koi - Malang
Handling: Naki Koi - Malang

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,35 cm
Ajis Khusori - Malang
Handling: Naki Koi - Malang

Asagi,34 cm
Syaifudin - Blitar
Handling: Narahma Koi - Blitar

Asagi,32 cm
Shahrul - Blitar
Handling: Shahrul Koi - Blitar

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,35 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

Kinginrin B,35 cm
Viiena - Kediri
Handling: Cak Pen - Kediri

Kinginrin B,34 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,33 cm
Hinata Koi - Blitar
Handling: Beringin Koi - Blitar

Tancho,32 cm
Yasir Mahmud - Makassar
Handling: Royal Koi - Makassar

Tancho,34 cm
Verrell - Ciamis
Handling: Ciamis Koi Centre - Ciamis

21-25 cm

15 on 20-on 25 off 30 on 35 on 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,25 cm
King Koi - Blitar
Handling: King Koi - Blitar

Kohaku,23 cm
Alvi Grankoi - Kediri
Handling: DKC - Kediri

Kohaku,22 cm
P Suri Tirtamulya - Blitar
Handling: Tirtamulya - Blitar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,25 cm
Bakin Koi - Blitar
Handling: Kedung Koi - Blitar

Taisho Sanshoku,24 cm
Heri Wahyudi - Tuban
Handling: Hanura Koi - Tulungagung

Taisho Sanshoku,25 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,25 cm
King Koi - Blitar
Handling: King Koi - Blitar

Showa Sanshoku,25 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Showa Sanshoku,25 cm
Mise - Makassar
Handling: SCK - Sukabumi

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,24 cm
Hamasa Whicala - Blitar
Handling: Hamasa Whicala - Blitar

Shiro Utsuri,22 cm
Edy Koi - Blitar
Handling: Waru Koi - Blitar

Shiro Utsuri,25 cm
Dwi - Blitar
Handling: Baidowi Koi - Blitar

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,23 cm
B Koi - Blitar
Handling: B Koi - Blitar

Koromo,25 cm
Hari Gunawan - Blitar
Handling: Hari Gunawan - Blitar

Koromo,25 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,25 cm
Sudarsono - Blitar
Handling: Sonkoi - Blitar

Goshiki,23 cm
Andre Anggunadi Putra - Surabaya
Handling: Koi San - Surabaya

Goshiki,23 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Plat AG - Kediri

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,23 cm
Vina Kanigoi Farm - Blitar
Handling: Tobel Koi - Blitar

Kinginrin A,25 cm
Dian Kois - Blitar
Handling: Dian Kois - Blitar

Kinginrin A,23 cm
Syafii - Blitar
Handling: Abd Rozak - Blitar

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,22 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

Hikari Moyomono,24 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,25 cm
Cra Koi - Blitar
Handling: Cra Koi - Blitar

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,25 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

Kawarimono,24 cm
JDF - Tulungagung
Handling: TAKC - Tulungagung

Kawarimono,22 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Gang Koi - Solo

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,25 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

Doitsu,23 cm
Louna Z Koi - Bandung
Handling: KKC Banyu Biru - Kediri

Doitsu,24 cm
Elsya Al Iqbal - Blitar
Handling: Elsya Al Iqbal - Blitar

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,22 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Hi Ki Utsurimono,24 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Alimubin - Garut

Hi Ki Utsurimono,24 cm
Memey - Bandung
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,22 cm
Agus Koi - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

Bekko,22 cm
Bakin Koi - Blitar
Handling: Kedung Koi - Blitar

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,22 cm
Koi Com - Blitar
Handling: Koi Sumber Rejeki - Blitar

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,24 cm
M Efendi - Blitar
Handling: Kedung Koi - Blitar

Asagi,24 cm
M Efendi - Blitar
Handling: Kedung Koi - Blitar

Asagi,24 cm
Dian Kois - Blitar
Handling: Dian Kois - Blitar

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,23 cm
Danny Koi Hobbies - Bali
Handling: FA SF - Tulungagung

Kinginrin B,23 cm
Yani Sonata - Surabaya
Handling: KW Koi Centre - Blitar

Kinginrin B,23 cm
Nopey - Cibubur
Handling: Moha Koi - Blitar

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,22 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

Hikari Mujimono,23 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,23 cm
Nike - Balikpapan
Handling: TAKC - Tulungagung

Tancho,25 cm
Verrell - Ciamis
Handling: Ciamis Koi Centre - Ciamis

Tancho,24 cm
Aldino Fauza - Kediri
Handling: Lan Koi - Sumatera Barat

More Articles ...

Visitors Counter

088798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
40
49
83964
14482
17669
88798

Your IP: 3.238.113.236
2023-05-29 09:22

Who's Online

We have 51 guests and no members online

Flag Counter

Flag Counter